CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 14B Bắc Sơn- Thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3852577

Fax: 0320.3840485

Website: http://haiduong.dms.gov.vn/