Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ

Để khắc phục những tồn tại, từng bước chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ.

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành văn bản số 81/TCQLTT-TTKT về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ. Theo đó yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức và người lao động; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, giám sát công chức trong thực hiện kỷ luật lao động, thực thi công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm hoặc tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ. Chủ động tiến hành rà soát, phát hiện các vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm trong hoạt động công vụ để chủ động xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý (trong vòng 01 ngày kể từ khi phát hiện); có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý. Tổng hợp, báo cáo ngay đối với các trường hợp phát hiện vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức QLTT (trong vòng 02 ngày kể từ khi phát hiện); nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo về vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức QLTT (kể cả có đủ hoặc không đủ điều kiện xem xét xử lý); các vụ việc bị khởi kiện ra Toà Hành chính.

Người đứng đầu cơ quan QLTT các cấp có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện, các trường hợp không xử lý kịp thời hoặc cố tình bao che đối với các vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm của công chức QLTT thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, để khắc phục những tồn tại, từng bước chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ trong đó giao cho Phòng Thanh tra- Pháp chế chủ trì, phối hợp với các phòng Tổ chức - Hành chính, Nghiệp vụ- Tổng hợp tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, giám sát công chức trong thực hiện kỷ luật lao động, thực thi công vụ, nhất là các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm hoặc tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ; các Phòng, Đội trực thuộc chủ động tiến hành rà soát, phát hiện các vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm trong hoạt động công vụ chủ động báo cáo ngay với lãnh đạo Cục (trong vòng 01 ngày kể từ khi phát hiện) để xử lý theo quy định./.

Nguyễn Hùng Thắng - TCHC